Postanowienia Ogólne

 

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w relacjach pomiędzy Klientem, a Serwisem NAPRAWCZESC.PL i określają warunki oraz zasady, na jakich firma świadczy usługi na rzecz Klientów.

Wszelkie odstępstwa od Regulaminu lub dodatkowe warunki będą miały zastosowanie wyłącznie w przypadku ich wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy zleceniobiorcą, a zleceniodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Dane firmy:

Nazwa: NAPRAWCZESC.PL Dawid Okoń

Adres: Os. Na Rozdrożu 12, 84-110 Krokowa

Adres do korespondencji: ul. Lęborska 80, 84-242 Gościcino

Strona internetowa: https://naprawczesc.pl

NIP: 5871706510

 

 

Polityka prywatności – ochrona danych

 

 1. Dane każdego klienta wprowadzone są do systemu firmy za pomocą formularza na stronie internetowej naprawczesc.pl, który wypełnia osoba lub firma zlecająca usługę. Firma ma prawo do dostępu treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnianych przez Usługobiorców w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu jest firma NAPRAWCZESC.PL Dawid Okoń. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo i w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Wszelkie dane Usługobiorcy gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z regulaminem świadczenia usług w szczególności w zakresie właściwego wystawiania faktur, przelewów, prawidłowego wypełniania deklaracji i dokumentów w celu rozliczeń Usługodawcy z Usługobiorcą za świadczone usługi.
 4. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców: nazwisko i imię, dane firmy w zakresie właściwego wystawiania faktur, adres zameldowania oraz adres do korespondencji. Adresy elektroniczne usługobiorcy, numer rachunku bankowego oraz nagrania rozmów telefonicznych przychodzących i wychodzących, w których zawarte są ustalenia między klientem, a zleceniobiorcą.

 

 

Usługi

 

 1. Przed zleceniem naprawy klient ma obowiązek skontaktować się z firmą telefonicznie bądź mailowo w celu potwierdzenia oferty. Można to też weryfikować poprzez stronę internetową naprawczesc.pl w menu wyboru bądź w zakładce „usługi”.
 2. W przypadku zamówienia usługi bez wcześniejszego sprawdzenia oferty, serwis ma prawo obciążenia zleceniodawcy dodatkowymi kosztami obsługi zlecenia.
 3. Zlecenie usługi bądź zamówienie produktu odbywa się poprzez stronę internetową firmy naprawczesc.pl wypełniając odpowiedni formularz. Po złożenia zlecenia każdy klient otrzymuje indywidualny numer zamówienia, którym należy się posługiwać.
 4. Realny czas naprawy jest zawsze zależny od rodzaju części i postawionej diagnozy.
 5. Weryfikacja części jest płatna niezależnie od postawionej diagnozy.
 6. Diagnoza zawsze wiążę się z ingerencją w część co może się wiązać z pogorszeniem jej stanu. Zleceniobiorca nie odpowiada za stan części jeśli nie zostanie wykonana żadna naprawa.
 7. Zleceniodawca wysyłając część do naprawy akceptuje koszt usługi, który znajduje się na podstronie części lub, który został ustalony telefonicznie.
 8. W przypadku napraw wymienione podzespoły staja się własnością serwisu wykonującego naprawę.
 9. Naprawa modułów, których serwisy nie mają możliwości przetestowania uznaje się za zakończoną w momencie potwierdzenia przez klienta, że dany moduł działa poprawnie na jego pojeździe pod warunkiem pełnej sprawności pojazdu, w którym dana część jest zamontowana.
 10. Serwis nie odpowiada za utratę danych programowych zawartych w uszkodzonych sterownikach.

 

 

Płatności

 

 1. Płatności dokonuje się po wykonanej usłudze za pośrednictwem kuriera za pomocą wysyłki paczki pobraniowej, nie wyklucza to jednak możliwości opłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy firmy.
 2. W przypadku konieczności odesłania części za granice Polski wymagana jest przedpłata.
 3. W szczególnych przypadkach Firma może zażądać wpłaty zaliczki na wykonanie usługi.

 

Gwarancje

 

 1. Firma udziela gwarancji na wykonaną usługę tylko w zakresie zgłaszanego problemu co jest jednoznaczne z tym, że nie udziela gwarancji na całą część.
 2. Firma nie udziela gwarancji na wgrane nowe oprogramowanie.
 3. Okres trwania gwarancji jest zależny od rodzaju usługi oraz stanu części.
 4. Gwarancja zostanie utracona gdy:
  1. - zostaną naruszone plomby gwarancyjne
  2. - część zostanie założona do auta z niesprawną instalacją elektryczną lub uszkodzonymi podzespołami, z którymi współpracuje
  3. - po otwarciu części zostanie stwierdzone uszkodzenie od zwarcia
  4. - część zostanie zalana
 1. Gwarancja na części hydrauliczne zostanie utracona gdy:
  1. - część zostanie zamontowana na brudny układ hydrauliczny
  2. - zostanie stwierdzone mechaniczne uszkodzenie części
  3. - część skoroduje na wskutek oddziaływania chemii lub warunków atmosferycznych
  4. - nastąpi uszkodzenie silnika elektrycznego z powodu usterki sterownika
 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty klienta spowodowane przestojem powstałym w wyniku dokonywania naprawy lub napraw w ramach gwarancji.
 2. Serwis nie odpowiada i nie zwraca kosztów za montaż/demontaż części i za koszty wysyłek.

 

Wysyłki i zwroty

 

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na wysyłaną część aby była ona odpowiednio zapakowana.
 2. Nigdy nie należy wysyłać rozkręconych lub niekompletnych części
 3. Do środka paczki należy dołączyć numer zamówionej usługi.
 4. Zleceniobiorca ma prawo zażądać odbioru osobistego części w przypadku dużego ryzyka uszkodzenia się części podczas transportu.
 5. Firma ma prawo zutylizować część zleceniodawcy jeśli ten odmówi zapłaty za wykonane usługi lub zostanie zerwany kontakt na okres powyżej 3 miesięcy.
 6. Koszt odsyłki sprzętu do zleceniodawcy jest zawsze po stronie zleceniodawcy.
 7. W przypadku nie odebrania przesyłki przez odbiorcę po powrocie paczki do serwisu, klient ponosi koszt wysyłki za każdym odesłaniem paczki.
 8. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za straty bądź uszkodzenia wynikłe podczas transportu lub wysyłki sprzętu.

 

Reklamacje

 

 1. Usługobiorca na podstawie gwarancji ma prawo do złożenia reklamacji na wykonaną usługę lub produkt, pod warunkiem, że pojazd w którym zamontowana jest część został dokładnie sprawdzony pod kontem występujących usterek.
 2. Aby rozpatrzeć każdą reklamacje usługobiorca ma obowiązek do odesłania części do serwisu w celu weryfikacji i umożliwienia jej rozpatrzenia i zasadności.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji oraz na ewentualną naprawę lub wymianę sprzętu to 30 dni od momentu dostarczenia części do siedziby firmy.
 4. Serwis ma prawo w pierwszej kolejności zlikwidować usterkę bądź wymienić sprzęt na wolny od wad.
 5. W przypadku zwrotu kosztów naprawy następuje on w przeciągu 14 dni od dostarczenia do siedziby firmy odpowiednich dokumentów, tj:
  1. - formularz zwrotu kosztów
  2. - oryginał paragonu
  3. - podpisana korekta faktury
 1. Zwrot kosztów wykonany jest zawsze na kwotę za wykonaną usługę bądź jej część i nie jest wliczony w niego koszt przesyłek kurierskich, montaży/demontaży części, itp.
 2. W przypadku odesłania na reklamacje sprawnego sprzętu klient ponosi koszty wykonanych testów.
 3. Usługodawca w przypadku żądania wykonania naprawy, a następnie odstąpienia od umowy w trakcie trwania naprawy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez przedsiębiorcę do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się wtedy proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez firmę świadczenia z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.
 4. Zgodnie z Art. 38 Praw Konsumenta serwis nie przyjmuje zwrotu sterownika zaprogramowanego zgodnie ze specyfikacją klienta tylko pod dany pojazd.
 5. Czas na zwrot zakupionych produktów wynosi 14 dni od daty zakupu.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, jak również inne przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych umów.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuję od 26.07.2022r.